Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

提示:本文档的示例代码仅适用于本文档中的示例报表/场景。若实际报表/场景与示例代码无法完全适配(如报表使用冻结,或多个宏代码冲突等),需根据实际需求开发代码。

示例说明

对于支持“多选”的下拉树控件,选择子节点时,如果全部子节点已经勾选,会同时选择父节点,否则不选择父节点;取消子节点的选择时,同时取消父节点的选择。

1)应用范围:灵活分析、电子表格等都可以。

2)事件说明:报表的 onRender 事件。

设置方法

下面以灵活分析为例,介绍设置方法。

1,首先创建一张灵活分析报表(带多选下拉树形控件)。

2、切换到“分析展现页面,在左侧的资源树上找到对应报表,右键此报表“编辑宏”进入报表宏界面。

3、在报表宏界面 新建客户端模块 ,在弹出的“新建模块”对话框中选择对象为 simpleReport;事件为 onRender;并把下面宏代码复制到代码区域。


宏类型

类型

对象

事件

ClientSide

simpleReport

onRender

宏代码

function main(simpleReport, simpleReportContext) {
  //doCheckDescendents开始
  function doCheckDescendents(treeNode, checked) {
    debugger;
    //响应以前的鼠标事件
    this.doCheckDescendents(treeNode, checked);
    if (checked == 1) {
      onClick(treeNode, 1);
    } else {
      onUnClick(treeNode);
    }
  }
  function onClick(treeNode, checked) {
    debugger;
    var flag = 0;
    if (checked == 1) flag = 1;
    if (treeNode.level !== 0) {
      var tmp = treeNode.parentNode;
      while (tmp) {
        //第一层父节点是否要选中。
        var parentChild = tmp.firstChild;
        while (parentChild) {
          if (parentChild.checked != 1) {
            return;
          }
          parentChild = parentChild.nextSibling;
        }
        tmp.setChecked(flag);
        tmp = tmp.parentNode;
        if (tmp.level == -1) {
          break;
        }
      }
    }
  }
  function onUnClick(treeNode) {
    debugger;
    onClick(treeNode, 0);
    var tmp = treeNode.parentNode;
    while (tmp) {
      tmp.setChecked(0);
      tmp = tmp.parentNode;
    }
  }
  //doClick开始
  function doClick(e) {
    debugger;
    //响应以前的鼠标事件
    this.btnClick();
    //绑定onMouseDown事件
    var tree = this.dropDownTreePanel.tree;
    tree.onCheckNode.subscribe(doCheckDescendents, tree);
  }
  var paramPanelObjList = simpleReport.paramPanelObj.paramObjList;
  for (var i = 0; i < paramPanelObjList.length; i++) {
    var item = paramPanelObjList[i];
    if (item.bofClassName == "freequery.control.DropDownTree") { //如果是下拉树表控件
      //解除以前的点击事件
      item.removeListener(item.btn, "click", item.btnClick);
      //绑定自点击事件
      item.addListener(item.btn, "click", doClick, item);
    }
  }
}

资源下载

示例资源:多选下拉树控件取消子节点时联动取消父节点.xml


下面以电子表格为例,介绍设置方法。

1,首先创建一张电子表格报表(带多选下拉树形控件)。

2、切换到“分析展现页面,在左侧的资源树上找到对应报表,右键此报表“编辑宏”进入报表宏界面。

3、在报表宏界面 新建客户端模块 ,在弹出的“新建模块”对话框中选择对象为 SpreadsheetReport;事件为 onRender;并把下面宏代码复制到代码区域。


宏类型

类型

对象

事件

ClientSide

SpreadsheetReport

onRender

宏代码

function main(spreadsheetReport) {
  //doCheckDescendents开始
  function doCheckDescendents(treeNode, checked) {
  //响应以前的鼠标事件
     this.doCheckDescendents(treeNode, checked);
  if (checked == 1) {
     onClick(treeNode, 1);
  }
  else {
    onUnClick(treeNode);
  }
  }
  function onClick(treeNode, checked) {
    var flag = 0;
    if (checked == 1) flag = 1;
    if (treeNode.level != 0) {
    var tmp = treeNode.parentNode;
    while (tmp) {
    //第一层父节点是否要选中。
    var parentChild = tmp.firstChild;
    while (parentChild) {
    if (parentChild.checked != 1) {
      return;
    }
    parentChild = parentChild.nextSibling;
    }
    tmp.setChecked(flag);
    tmp = tmp.parentNode;
    if (tmp.level == -1) {
          break;
        }
    }
  }
}
  function onUnClick(treeNode) {
    onClick(treeNode, 0);
    var tmp = treeNode.parentNode;
    while (tmp) {
      tmp.setChecked(0);
      tmp = tmp.parentNode;
 
    }
}
//doClick开始
function doClick(e) {
  //响应以前的鼠标事件
  this.btnClick();
  //绑定onMouseDown事件
  var tree = this.dropDownTreePanel.tree;
    tree.onCheckNode.subscribe(doCheckDescendents, tree);
  }
  var paramPanelObjList = spreadsheetReport.paramPanelObj.paramObjList;
  for (var i = 0; i < paramPanelObjList.length; i++) {
    var item = paramPanelObjList[i];
  if (item.bofClassName == "freequery.control.DropDownTree") { //如果是下拉树表控件
    //解除以前的点击事件
    item.removeListener(item.btn, "click", item.btnClick);
    //绑定自点击事件
    item.addListener(item.btn, "click", doClick, item);
  }
  }
}